""

Giá trị của chúng tôi

Giá trị

của chúng tôi

LẮNG NGHE KHÁCH HÀNG

« Hãy lắng nghe tôi, trả lời tôi, làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn», đó là những mong đợi của khách hàng. 14 000 nhân viên của Tập đoàn làm việc mỗi ngày để đáp ứng điều đó một cách hiệu quả.

 

ĐỘC LẬP

Hoạt động như một bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo sự công bằng và tính minh bạch đối với khách hàng và những tác nhân kinh tế (nhà cung cấp, nhà sản xuất, v.v...). Các phương pháp tiếp cận xuyên suốt được xây dựng cùng với khách hàng cho phép chúng tôi tăng giá trị được mang đến.

 

CHUYÊN NGHIÊP

Chính bằng kiến thức về công việc, sự đòi hỏi về chất lượng và tính minh bạch sẽ giúp khách hàng có được niềm tin và sự trung thành của chúng tôi.

 

LIÊM CHÍNH & TÔN TRỌNG

Toàn bộ nhân viên của chúng tôi làm việc hàng ngày với tính cách liêm chính tuân theo các điều lệ đạo đức được đặt ra bởi Tập đoàn và với lòng tốt và tính tập thể.

 

Những điều lệ

đạo đức

""
""

Tập đoàn Apave, một chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát rủi ro luôn cam kết tuân thủ đạo đức và phẩm chất hàng ngày.

Bộ Cẩm nang

Quản lý Chất lượng

""
""

Bộ Cẩm nang quản lý chất lượng của tập đoàn Apave, là nền tảng của hệ thống quản lý chất lượng mà tập đoàn Apave mong muốn đơn giản hóa và hiệu quả hơn trong việc phục vụ sự hài lòng lâu dài và hiệu quả của khách hàng của mình.

 

Bộ Cẩm nang quản lý chất lượng tóm tắt lại hệ thống quản lý chất lượng. Tài liệu này là một vếc tơ truyền thông về phương pháp tiếp cận chất lượng, được soạn thảo  dành cho:

  • Nhân viên
  • Các khách hàng công - tư, cũng như các bên liên quan chính và thứ yếu
  • Các nhân viên đánh giá, kiểm toán và kiểm soát bên ngoài được ủy nhiệm như một phần  của các hoạt động công nhận chất lượng

Quy trình xử lý các khiếu nại và kháng nghị được mô tả trong Bộ Cẩm Nang Quản lý Chất lượng.
 
downloadTải Bộ cẩm nang  (1,75 Mo)